top

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego i pobierania opłat za te czynności w Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności ( Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635)

Pierwsza legitymacja szkolna ( po przyjęciu dziecka do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie. Nie pobiera się opłaty za sprostowanie w legitymacji szkolnej ( zmiana adresu, nazwiska). Duplikat wydaje się ,gdy oryginał ulegnie zniszczeniu, zagubieniu lub kradzieży.

I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.
1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej, rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.
Załącznik nr 1 do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły
( www.spdzierzgo.pl)
2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia) oraz dowód dokonania opłaty.
3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu ( ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku).

II. Zasada wydawania duplikatu karty rowerowej.
1. W przypadku utraty oryginału karty rowerowej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu karty rowerowej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.
Załącznik nr 2 do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.
2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia).
3. Za wydanie duplikatu karty rowerowej nie pobiera się opłaty.
4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.

III. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.
1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:
- rodzaju świadectwa ( ukończenia szkoły/klasy)
Załącznik nr 3 do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.
2. Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty.
3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu ( ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku).
4. Termin wydania duplikatu: 14 dni , o ile przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wykonania duplikatu, znajduje się w szkole.
5. Duplikat zawiera:
- wyraz „ DUPLIKAT" u góry na pierwszej stronie,
- dane zgodne z dokumentacją pedagogiczną,
- pod tekstem nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności,
- datę wystawienia duplikatu,
- podpis dyrektora szkoły,
- pieczęć urzędową.

IV. Sposób załatwienia

1. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub wysyłany jest pod wskazany we wniosku adres.
2. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

V. Opłaty należy wnosić na konto Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu lub w sekretariacie szkoły.

Bank Spółdzielczy Dzierzgoń, numer rachunku : 76 8310 0002 0000 8501 2000 0010
z dopiskiem : opłata za duplikat świadectwa lub legitymacji szkolnej: imię i nazwisko ucznia.

Wprowadzono zarządzeniem dyrektora Nr 16/2014 z dnia 20.10.2014

Centrum sportowe

Lepsza Szkoła

Podręczniki

PUBLIKACJE


bottom

Administrowana przez ZYGTON. Strona funkcjonuje od 2006r. Kontakt z administratorem - zygton@wp.pl