top

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

im. Tysiąclecia Państwa Polskiego

 

ul. Krzywa 17      82 – 440 Dzierzgoń

  

tel. /fax. (055) 2762516

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.spdzierzgon.pl
_____________________________________________________________________________________

 


Procedury obowiązujące
w Szkole Podstawowej
im. Tysiąclecia Państwa Polskiego
w Dzierzgoniu

Dzierzgoń 2008


Spis treści

Procedury postępowania nauczycieli i innych pracowników szkoły w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia uczniów oraz metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością
i demoralizacją ..4
Procedura postępowania w przypadku braku realizacji przez ucznia obowiązku
szkolnego .7
Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń ucieka z lekcji ……………7
Procedura postępowania w sytuacji, gdy nie jest potrzebna natychmiastowa
pomoc lekarska ………8
Procedura postępowania w przypadku kradzieży lub zniszczenia mienia
szkolnego lub prywatnego na terenie szkoły 8
Procedura postępowania w przypadkach zastraszania, wymuszania lub
wyłudzania 8
Procedura postępowania w przypadku posiadania lub używania przez ucznia
niebezpiecznych narzędzi na terenie szkoły 9
Procedura postępowania w sytuacji, gdy uczeń pali papierosy 9
Procedura postępowania w sytuacji, gdy uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły ……………..................................9
Procedura postępowania w sytuacji, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada alkohol lub substancję przypominającą narkotyk 10
Procedura postępowania w sytuacji, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły podejrzaną substancję 10
Procedura postępowania w sytuacji, gdy nauczyciel uzyska informacje, że uczeń używa alkohol lub inne środki odurzające, uprawia nierząd albo przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji………………………………………....11
Procedura postępowania wobec ucznia-sprawcy czynu karalnego…………..11

Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia –ofiary czynu karalnego….11
Procedura postępowania w sytuacji, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń jest ofiarą przemocy domowej lub molestowania seksualnego ……………………..….…12
Procedura współpracy szkoły z policją …………………………………….…..12
Procedura postępowania obowiązująca wszystkich członków społeczności szkolnej w sytuacjach agresywnego zachowania ucznia …………………………….…..12
Procedura rozwiązywania konfliktów między uczniami …………………….…14
Procedura postępowania nauczyciela, gdy do szkoły przychodzi rodzic pod wpływem alkoholu ………………………………………………………….…...15
Procedura korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego…16
Procedura organizowania imprez i konkursów ………………………………..17
Procedura przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków …………………..19
Procedura tworzenia klas integracyjnych ……………………………………...22
Procedury postępowania w sytuacji. Kiedy dziecko ucieka z zajęć świetlicowych
…………………………………………………………………………………...25
Procedura postępowania w sytuacji, kiedy dziecko przejawia zachowanie demoralizujące (wulgaryzmy, bójki, prowokowanie konfliktów rówieśniczych, niszczenia mienia świetlicy) ……………………………………………………..26


Procedury postępowania nauczycieli i innych pracowników
szkoły w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia uczniów oraz metody współpracy szkoły z policją
w sytuacjach zagrożenia uczniów
przestępczością i demoralizacją

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty wraz z aktami wykonawczymi - ustawa z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
ustawa z dnia 24.04.1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
kodeks rodzinny i nieletnich
kodeks karny i kodeks wykroczeń
zarządzenie Komendanta Głównego Policji z dnia 24.10.2003 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich

WSTĘP
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich wyznacza zakres „sprawczości społecznej" wobec czynów nieletnich, które mogą świadczyć o demoralizacji.
Art. 4 § 1 Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się
w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu.
§ 2 Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję.
§ 3 Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję oraz przedsięwziąć czynności nie cierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu.
Zawiadomienie takie może zostać dokonane w dowolnej formie: pisemnie, ustnie czy telefonicznie. Najskuteczniejsze jest pisemne przekazanie informacji (z zachowaniem kopii w dokumentacji szkoły).
Terminy używane w ”Procedurach …”
Przestępstwo — czyn człowieka bezprawny, karalny i zawiniony
Wg Kodeksu karnego ( art.1§1): Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełniania.. Jednak (§ 2) „Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma".
Czyn karalny - w myśl przepisów (art. I § 2 pkt. 2 u.p.n) jest to czyn zabroniony przez ustawę jako przestępstwo (art. 1 k. k.) , a więc zbrodnia lub występek (art. 7 § 2 i 3 k.k), przestępstwo,s1carbowe (art. 53 § 2 k.k.-s.) oraz wykroczenie określone w następujących przepisach Kodeksu Wykroczeń:
art.51 (zakłócanie porządku publicznego),
art. 62 (znęcanie się nad zwierzętami),
art.69 (niszczenie i uszkadzanie znaków umieszczonych przez organ państwowy),
art.74 (uszkadzanie znaków lub urządzeń zapobiegających niebezpieczeństwu),
art.76 (rzucanie kamieniami w pojazd będący w ruchu),
art. 85 (samowolna zmiana znaków lub sygnałów drogowych),
art. 87 (prowadzenie pojazdów przez osobę będącą po użyciu alkoholu),
art. 119 (kradzież lub przywłaszczenie mienia o wartości - obecnie do 250 zł), -art. 122 (paserstwo mienia o wartości - obecnie do 250 zł),
art. 124 (niszczenie lub uszkadzanie mienia, jeśli szkoda nie przekracza — obecnie 250 zł),
art. 133 (spekulacja biletami wstępu),
art. 143 (utrudnianie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego).

Popełnienie przez nieletniego innego wykroczenia niż wyżej wymienione należy określić jako zachowanie świadczące o jego demoralizacji, co uzasadnia wszczęcie
i prowadzenie postępowania w trybie opiekuńczo - wychowawczym ( art.44 - 46 u.p.n.).
Kategorie przestępstw z Kodeksu Karnego ścigane z urzędu:
1. Udział w bójce lub pobiciu.
2. Doprowadzenie małoletniego poniżej 15 lat do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej.
3. Znęcanie się.
4. Wywieranie wpływu na świadka w celu skłonienia do cofnięcia skarg lub wpłynięcia na złożone zeznania.
5. Podrabianie dokumentów.
6. Kradzież.
7. Kradzież z włamaniem.
8. Rozbój.
9. Przywłaszczenie.
10. Oszustwo.
Czyn karalny obejmuje wszystkie przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, na wniosek oraz z oskarżenia prywatnego, jak również wszystkie jego formy stadialne, takie jak dokonanie, usiłowanie, przygotowanie, a także formy zjawiskowe przestępstwa, takie jak: sprawstwo, podżeganie i pomocnictwo.

Demoralizacja - rozprężenie, zwłaszcza moralne, zepsucie, rozluźnienie dyscypliny, karności a w świetle przepisów u.p.n. oznacza szczególnie intensywną
i względnie trwałą postać nieprzystosowania społecznego; proces odchodzenia od obowiązujących w społeczeństwie wartości moralnych a przejawiających się
poprzez popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwa, udział w grupach przestępczych.

Nieletni - osoba która w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17 lat. Czynów popełnionych prze osoby nieletnie nie nazywa się przestępstwami i osoby takie nie podlegają odpowiedzialności karnej- stosuje się wobec nich środki przewidziane
w ustawie z 1982 r o postępowaniu w sprawach nieletnich. Ustawa używa
pojęcia „nieletni"
w 3 znaczeniach:
a)osoby które nie ukończyły 18 lat w stosunku do których stosuje się środki wychowawcze w związku z występującą demoralizacją,
b) osoby między 13 a 17 rokiem życia wobec których toczy się postępowanie o czyny karalne wypełniające znamiona przestępstw,
c)osoby do ukończenia 21 roku życia wobec których wykonywane są orzeczone środki wychowawcze lub poprawcze określone w ustawie.
Ściganie z urzędu - sytuacje, w których oskarżyciel publiczny lub organ Policji po otrzymaniu wiadomości o popełnieniu przestępstwa wszczyna postępowanie karne z własnej inicjatywy, niezależnie od woli pokrzywdzonego, a nawet wbrew jego woli.
Młodociany - pojecie to definiuje kodeks karny w art. 115 §10. Młodocianym jest osoba, która w chwili popełnienia czynu nie ukończyła 21 lat, a w chwili orzekania w pierwszej instancji 24 lat. Jest to szczególna kategoria sprawców dorosłych, wyodrębniona jednak i traktowana odmiennie w przepisach prawa karnego niż sprawcy dorośli.
Małoletni - to osoba, która nie ukończyła lat 18 i nie miała konfliktu z prawem. Pełnoletniość uzyskuje się z chwilą ukończenia lat 18 lub też zawarcia małżeństwa przed ukończeniem tego wieku.
Stan nietrzeźwości - stężenie we krwi powyżej 0,5 %o alkoholu, lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.
u.p.n. — ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
Postanowienia ogólne:
Procedury dotyczą: dyrektora szkoły, Rady pedagogicznej i innych pracowników szkoły, uczniów, rodziców, instytucji współpracujących ze szkołą (policja, sąd rodzinny). W postępowaniach objętych procedurami osoby realizujące je zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy służbowej i obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PRZEZ UCZNIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
1. Uczeń jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność w ciągu 1 tygodnia od daty nieobecności.
2. Nieusprawiedliwione nieobecności (częste pojedyncze oraz dłuższe) wychowawca klasy zgłasza do pedagoga szkolnego.
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności:
klasy I III - powyżej 1 tygodnia
klasy IV —VI - powyżej 30 godzin
a) Wychowawca pisemnie informuje rodziców o nieobecnościach
klasy I —III powyżej 2 tygodni
klasy IV —VI powyżej 30 godzin
b) Wychowawca wraz z pedagogiem przeprowadza rozmowę z rodzicami w obecności ucznia. Rozmowa ma na celu wyjaśnienie przyczyny nieobecności, zawarcie kontraktu, poinformowanie o konsekwencjach wagarów. Wychowawca sporządza z przeprowadzonej rozmowy notatkę służbową.
c) Wychowawca wysyła do rodziców upomnienie w sprawie regularnego posyłania dziecka na zajęcia szkolne .
d) W przypadku dalszego opuszczania przez ucznia zajęć szkolnych, braku współpracy ze strony rodziców, wyczerpania wszelkich możliwości rozwiązania problemu na terenie szkoły - pedagog wysyła notatkę do sądu rodzinnego. Dyrektor kieruje do organu prowadzącego szkołę wniosek o wdrożenie postępowania egzekucyjnego.
Wychowawca klasy powinien dopilnować, aby kopie zawiadomień i upomnień znalazły się w dokumentacji szkoły: Konieczne jest przestrzeganie procedury w powyższej kolejności.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ UCIEKA Z LEKCJI
1. Osoba stwierdzająca fakt ucieczki lub wagarów jak najszybciej informuje wychowawcę klasy i zaznacza nieobecność ucznia w dzienniku.
2. Wychowawca o w/w fakcie jak najszybciej informuje rodziców/opiekunów, co odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
3. Po trzeciej ucieczce z lekcji, wychowawca wzywa rodziców/opiekunów do szkoły i wspólnie ustalają jakie działania należy podjąć celem wyeliminowania wagarów. Wychowawca z w/w spotkania sporządza notatkę służbową.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI, GDY NIE JEST POTRZEBNA NATYCHMIASTOWA POMOC LEKARSKA
1. Nauczyciel, w obecności którego doszło do wypadku ocenia , jakiej pomocy dziecko wymaga.
2. Jeśli to możliwe konsultuje się z higienistką szkolną, która decyduje o dalszym postępowaniu.
3. W razie nieobecności higienistki, nauczyciel udziela pomocy dziecku.
4. Gdy istnieje potrzeba zapewnienia opieki pozostałym uczniom, nauczyciel prosi o pomoc pedagoga, psychologa lub innego nauczyciela nie mającego w tym czasie zajęć. Nie wolno zostawiać klasy bez opieki.
5. Nauczyciel informuje rodziców dziecka o zaistniałym zdarzeniu i o udzielonej pomocy (w jak najkrótszym czasie) -- telefonicznie, osobiście lub listownie.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY LUB ZNISZCZENIA MIENIA SZKOLNEGO LUB PRYWATNEGO NA TERENIE SZKOŁY
1. W przypadku stwierdzenia kradzieży lub zniszczenia mienia przez ucznia, dalsze działania podejmuje wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym.
2. Ustala się wszystkie okoliczności zdarzenia.
3. Z chwilą ustalenia sprawcy kradzieży lub zniszczenia, na spotkaniu rodziców sprawcy i poszkodowanego, wychowawcy lub pedagoga szkolnego ustała się konsekwencje wobec sprawcy oraz formy zadośćuczynienia poszkodowanemu. Ze spotkania sporządza się protokół.
4. W sytuacji kradzieży lub zniszczenia przedmiotu większej wartości, pedagog zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły, a ten powiadamia policję.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKACH ZASTRASZANIA, WYMUSZANIA LUB WYŁUDZANIA
1. W przypadku zgłoszenia przez ucznia lub rodziców/opiekunów faktu zastraszania, wymuszania lub wyłudzania, wychowawca lub nauczyciel informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego.
2. Pedagog szkolny ustała okoliczności zdarzenia, świadków i sprawcę, a o wynikach informuje wychowawcę.
3. Pedagog w obecności wychowawców informuje rodziców ofiary i sprawcy o zdarzeniu i konsekwencjach. Fakt ten odnotowuje się w dokumentacji klasy.
4. W szczególnych wypadkach informuje się o zdarzeniu policję.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POSIADANIA LUB UŻYWANIAPRZEZ UCZNIA NIEBEZPIECZNYCH NARZĘDZI NA TERENIE SZKOŁY
1. W przypadku posiadania przez ucznia niebezpiecznego przedmiotu w szkole ma on obowiązek oddania go nauczycielowi.
2. Nauczyciel-zabezpiecza przedmiot-i informuje o zdarzeniu wychowawcę.
3. Wychowawca oddaje zatrzymany przedmiot rodzicom/opiekunom ucznia i informuje ich o konsekwencjach jego posiadania.
4. Za przedmioty niebezpieczne uważa się: scyzoryki, noże, duże metalowe sygnety, kastety, łańcuchy, szpikulce, kije bejsbolowe, lasery, gaz , straszaki broni, pałki gumowe lub plastikowe itp.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI, GDY UCZEŃ PALI PAPIEROSY

1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń pali papierosy, wychowawca lub pedagog szkolny przeprowadza z uczniem rozmowę ostrzegawczą.
2. W przypadku powtarzającego się palenia papierosów uczeń kierowany jest na taką rozmowę do dyrektora szkoły.
3. O paleniu papierosów informowani są rodzice. Wychowawca wraz z rodzicami podejmuje decyzję o konsekwencjach wynikających z tego czynu. Fakt ten wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI, GDY UCZEŃ ZNAJDUJE SIĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW NA TERENIE SZKOŁY
Nauczyciel podejmuje następujące kroki:
1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i dyrektora szkoły.
2. Izoluje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego.
3. Wzywa pogotowie ratunkowe w celu stwierdzenia przez lekarza stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie w celu udzielenia pomocy medycznej.
4. Zawiadamia o fakcie rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego zgłoszenia się do szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka o tym, czy pozostawić ucznia w szkole lub przewieźć go do placówki służby zdrowia — decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniem z dyrektorem szkoły.
5. Dyrektor szkoły zawiadamia policję w przypadku, gdy rodzice /opiekunowie ucznia będącego pod wpływem alkoholu, odmawiają przyjścia do szkoły a uczeń jest agresywny lub swoim zachowaniem powoduje zgorszenie lub zagraża życiu i zdrowiu innych osób.
6. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma prawo przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień lub policyjnej izby zatrzymań na czas niezbędny do wytrzeźwienia (max. do 24 godzin). O całym zdarzeniu informuje się rodziców /opiekunów oraz sąd rodzinny (punkt 6. dotyczy tylko uczniów, którzy ukończyli 13 lat).
7. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków, na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji ( specjalisty ds. nieletnich) łub sądu rodzinnego.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE UCZEŃ POSIADA ALKOHOL LUB SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ NARKOTYK

1. Nauczyciel w obecności innej dorosłej osoby, ma prawo zażądać od ucznia oddania mu posiadanej substancji, pokazania zawartości tornistra oraz kieszeni własnej odzieży, ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nie ma prawa samodzielnie dokonać czynności przeszukania odzieży czy tornistra. Jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji
2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
3. W przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości tornistra, dyrektor wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
4. Jeżeli uczeń odda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest oddać ją przybyłym policjantom. Wcześniej próbuje ustalić okoliczności nabycia przez ucznia substancji. Z całego zdarzenia należy sporządzić dokładną notatkę.

Uwaga: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce karalne jest posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych, wprowadzanie do obrotu środków odurzających, udzielanie innej osobie, ułatwienia
lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do ich użycia, wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI, GDY NAUCZYCIEL ZNAJDUJE NA TERENIE SZKOŁY PODEJRZANĄ SUBSTANCJĘ
1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej innych osób oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji.
2. Powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję.
3. Po przyjeździe policji, nauczyciel przekazuje funkcjonariuszom zabezpieczoną substancję oraz informuje ich o okolicznościach zdarzenia i sporządza odpowiednią notatkę.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI, GDY NAUCZYCIEL UZYSKA INFORMACJE, ŻE UCZEŃ UŻYWA ALKOHOL LUB INNE ŚRODKI ODURZAJĄCE, UPRAWIA NIERZĄD ALBO PRZEJAWIA INNE ZACHOWANIA ŚWIADCZĄCE O DEMORALIZACJI

1. Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy.
2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga i dyrektora szkoły.
3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/opiekunów ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza wspólną rozmowę z rodzicami/opiekunami i uczniem. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje rodziców do szczegółowego nadzoru nad dzieckiem a ucznia do zaniechania negatywnego postępowania. Proponuje pomoc szkoły (pomoc psychologa szkolnego, zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej, skierowanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej).
4. W przypadku braku reakcji ze strony rodziców/opiekunów oraz postępującej demoralizacji, dyrektor, szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny oraz policję.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA - SPRAWCY CZYNU KARALNEGO
Nauczyciel będący na miejscu zdarzenia zobowiązany jest do :
1. Niezwłocznego powiadomienia dyrektora szkoła.
2. Ustalenia okoliczności czynu i świadków zdarzenia.
3. Przekazania sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę.
4. Dyrektor lub pedagog powiadamia rodziców/opiekunów ucznia-sprawcy.
5. Dyrektor lub pedagog niezwłoczne powiadamia policję.
6. Dyrektor lub, pedagog zabezpieczą ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące, z przestępstwa i przekazuje je policji.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA WOBEC UCZNIA -OFIARY CZYNU KARALNEGO
Nauczyciel będący na miejscu zdarzenia zobowiązany jest do :
1. Udzielenia pierwszej pomocy (pomocy przedmedycznej), bądź zapewnienia, ej udzielenia poprzez wezwanie higienistki,; lekarza, ewentualnie karetki pogotowia, w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń.,
2. Niezwłocznego powiadomienia dyrektora szkoły.
3. Powiadomienia rodziców/opiekunów ucznia.
4. Niezwłocznego wezwania policji w przypadku, kiedy sprawa jest poważna i niezbędne jest profesjonalne zabezpieczenie śladów przestępstwa, ustalenie okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE UCZEŃ JEST OFIARĄ PRZEMOCY DOMOWEJ LUB MOLESTOWANIA SEKSUALNEGO

1. Nauczyciel przekazuje informację wychowawcy, który powiadamia pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły.
2. Pedagog/psycholog Szkolny ustała fakty podczas rozmowy z uczniem i sporządza notatkę służbową.
3. W przypadku stwierdzenia przez ucznia, że jest ofiarą przemocy domowej _ lub molestowania, bądź stwierdzenia faktów i sygnałów wskazujących ó przemocy w rodzinie lub molestowaniu, dyrektor powiadamia Sąd Rodzinny a w razie potrzeby policję.
4. W razie potrzeby należy zadbać o dowody przemocy domowej np. protokół, obdukcja lekarska.

PROCEDURA WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ

1. Szkoła podejmuje współpracę z policją w zakresie profilaktyki i prewencji przestępstw wynikających z przepisów kodeksu karnego i kodeksu rodzinnego i nieletnich.
2. W wypadku stwierdzenia faktów świadczących o możliwości popełnienia przestępstwa przez ucznia lub wobec ucznia, wychowawca lub nauczyciel przekazuje informacje dyrektorowi lub pedagogowi szkolnemu, który powiadamia policję. Jednocześnie informuje rodziców dziecka o podjętych działaniach
3. Przesłuchanie ucznia na terenie szkoły może odbywać się wyłącznie w obecności rodziców/opiekunów prawnych ( nie może ich zastępować nauczyciel).
4. Policjant może, przeprowadzać tzw. rozeznanie czyli czynność nieprocesowa, ale musi wmawiać z grupą uczniów a nie z jednym uczniem indywidualnie.-
5. W wypadku, gdy o dokonanie przestępstwa podejrzani są rodzice, pedagog –
w porozumieniu ż dyrektorem szkoły informuje policję i sąd.
6. W ramach profilaktyki szkoła organizuje spotkania i pogadanki dla uczniów prowadzone przez policjantów z wydziału prewencji.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA OBOWIĄZUJĄCA WSZYSTKICH CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOŁNEJ W SYTUACJACH AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA
Uczeń będący świadkiem agresji niezwłocznie powiadamia najbliższą dorosłą osobę-pracownika szkoły, który postępuje zgodnie z poniższą procedurą.
Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który jest świadkiem agresywnego zachowania ucznia jest zobowiązany do:
1. Natychmiastowej słownej i stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację, tzn.:


a) rozdzielić uczniów i odizolować sprawcę od ofiary, używając tyle siły fizycznej, ile jest niezbędne.
b) zgłosić fakt do wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego, a w przypadku ich nieobecności w szkole - do dyrektora,
c) zapewnić opiekę higienistki szkolnej, a w przypadku jej nieobecności udzielić poszkodowanemu uczniowi pierwszej pomocy, jeżeli takiej wymaga.
d) higienistka a w razie jej nieobecności dyrektor szkoły, podejmuje decyzję o wezwaniu pogotowia ratunkowego.

2. Wychowawca, a w razie jego nieobecności pedagog szkolny; przeprowadza rozmowę z uczniem bądź uczniami, biorącymi udział w zdarzeniu agresywnym, celem ustalenia przyczyn i wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.
3. W przypadku, gdy agresja skierowana jest przeciwko drugiemu człowiekowi, wychowawca ustala wraz ze sprawcą formy zadośćuczynienia.
4. W przypadkach, gdy agresja jest skierowana na przedmioty, które w jej wyniku uległy zniszczeniu, wychowawca (w razie jego nieobecności pedagog) wraz z uczniem ustala, w jaki sposób uczeń może naprawić (zminimalizować) efekty swojego działania. Informuje dyrektora szkoły i rodziców/opiekunów.
5. Wychowawca bądź pedagog szkolny natychmiast powiadamia rodziców/opiekunów uczniów (zarówno sprawcy jak i ofiary zdarzenia). Informacja powinna zawierać:
zwięzły opis zdarzenia
opis aktualnego stanu psychicznego i fizycznego ofiary
kroki podjęte w celu wyjaśnienia zajścia oraz zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego ofierze.
6. Uczeń, który dopuścił się zachowania agresywnego otrzymuje karę zgodną ze Statutem Szkoły.
7. Gdy sprawa jest poważna i dotyczy czynu karalnego (rozbój, uszkodzenie ciała itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły, pedagog w porozumieniu z dyrektorem niezwłocznie powiadamia policję. Pedagog zabezpiecza dowody przestępstwa, jeżeli takowe istnieją.
8. Z rozmowy z uczniem i rodzicem/opiekunem pedagog szkolny sporządza notatkę, którą podpisuje zarówno uczeń, jaki i rodzie, a następnie zapisuje fakt agresji w teczce indywidualnej ucznia.
Notatka taka powinna zawierać:
datę, godzinę oraz miejsce zajścia
personalia sprawcy, poszkodowanego oraz świadków
ustalony przebieg zdarzenia

9. Jeśli uczeń przejawia głębokie zaburzenia zachowania (zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu samego dziecka, rówieśników lub dorosłych) dyrektor szkoły zobowiązuje rodziców/opiekunów do podjęcia systematycznego leczenia dziecka i dostarczenia zaświadczenia od prowadzącego lekarza lub psychologa, że dziecko może kontynuować naukę w warunkach szkolnych. Jeśli rodzice/opiekunowie pozorują lub odmawiają leczenia, pedagog szkolny kieruje sprawę, do sądu.
10. W przypadku, gdy w szkole dojdzie do zdarzenia, którym zainteresują się media, jedyną osobą która może udzielić mediom informacji jest dyrektor szkoły lub wskazana przez niego osoba. Nie wolno dopuścić na terenie szkoły do kontaktu dzieci z mediami bez wiedzy ich rodziców.

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW MIĘDZY UCZNIAMI

1. Nauczyciel, w obecności którego doszło do konfliktu między uczniami, ocenia skalę
problemu i podejmuje rozmowę z dziećmi mającą na celu wyjaśnienie istoty.

2. Jeżeli próba rozwiązania konfliktu między uczniami powiedzie się, procedura kończy się w tym miejscu.

3. Jeżeli próba rozwiązywania konfliktu między uczniami nie uda się , nauczyciel przekazuje informacje na temat konfliktu wychowawcy klasy.

4. Wychowawca rozmawia z dziećmi podejmując kolejną próbę rozwiązania konfliktu między uczniami.

5. Jeżeli próba rozwiązania konfliktu między uczniami powiedzie się, procedura kończy się w tym miejscu.

6. Jeżeli próba rozwiązania konfliktu między uczniami nie powiedzie się, wychowawca organizuje spotkanie z rodzicami uczniów zaangażowanych w konflikt.

7. Wychowawca przekazuje informacje rodzicom na temat zaistniałego konfliktu między dziećmi: Wspólnie z rodzicami wypracowuje pewne ustalenia dotyczące rozwiązania konfliktu.

8. Jeżeli próba rozwiązania konfliktu powiedzie się, procedura kończy się w tym miejscu.

9. Jeżeli próba rozwiązania konfliktu nie uda się, nauczyciel przekazuje informacje na ten temat pedagogowi lub psychologowi szkolnemu.

10. Pedagog lub psycholog podejmuje działania w kierunku rozwiązania konfliktu między uczniami. Informuje też dyrektora szkoły o zaistniałym konflikcie między uczniami.

11. Jeżeli próba rozwiązania konfliktu powiedzie się, procedura kończy się w tym miejscu.

12. Jeżeli próba rozwiązania konfliktu nie powiedzie się, pedagog lub psycholog szkolny. W porozumieniu z wychowawcą klasy i dyrekcją szkoły podejmuje kolejne działania zmierzające do ostatecznego rozwiązania konfliktu między uczniami.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA, GDY DO SZKOŁY PRZYCHODZI RODZIC POD WPŁYWEM ALKOHOLU


1. Pracownik szkoły pełniący dyżur (przy drzwiach wejściowych do szkoły) ocenia w sposób wizualny czy rodzic znajduje się pod wpływem alkoholu. Jeżeli stan upojenia alkoholowego jest widoczny nie wpuszcza rodzica na teren szkoły. Jeżeli rodzie wszczyna awanturę i zachowuje się agresywnie, pracownik szkoły powiadamia o zdarzeniu. dyrektora szkoły i wzywa policję.

2. Jeżeli rodzie wszedł na teren szkoły a znajduje się pod wpływem alkoholu, nauczyciel lub wychowawca ocenia (w sposób wizualny) stan upojenia alkoholowego. Informuje rodzica o swoich spostrzeżeniach i domaga się, aby rodzic opuścił teren szkoły. Jeżeli rodzic swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla dzieci lub pracowników szkoły, nauczyciel powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły i wzywa policję.

3. Jeżeli rodzic będący pod wpływem alkoholu przyszedł odebrać dziecko — nauczyciel ocenia stan upojenia alkoholowego i wówczas podejmuje decyzję o powierzeniu dziecka rodzicowi lub nie.


PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Podstawa Prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Z 2007r. Nr 35 późn. 221, 222)
2. Statut Szkoły Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu.

Procedura

1. Uczniowie Przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność.
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie czy kradzież sprzętu, poza zdeponowanym u dyrektora szkoły.
3. Telefon komórkowy nie może być włączony, gdy uczeń przebywa w szkole.
4. Nie wolno filmować i fotografować nauczycieli i innych pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody.
5. Niewolno nagrywać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego. Dotyczy to nagrań zarówno z telefonu, jak i dyktafonu czy odtwarzacza MP3.
6. W czasie trwania lekcji nie można korzystać z odtwarzaczy MP3, nie można także korzystać ze słuchawek. Sprzęt powinien być wyłączony i znajdować się w torbie szkolnej.
7. W przypadku naruszenia powyższych ustaleń nauczyciel ma obowiązek odebrania telefonu; a następnie zdeponowania zabranego od ucznia urządzenia u dyrektora szkoły. Zdeponowane winno w obecności ucznia, po uprzednim wyłączeniu telefonu.
8. Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach ( w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności pracowników szkoły.
9. Jeżeli sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do szkoły, a rodzice mogą się z nim kontaktować przez sekretariat szkolny. Uczeń ma możliwość skontaktowania z rodzicami poprzez aparat telefoniczny znajdujący się w sekretariacie szkoły w uzasadnionym przypadku.
10. W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę ze sprawowania.
11. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem do sądu rodzinnego.
PROCEDURA ORGANIZOWANIA IMPREZ I KONKURSÓW

1. Szkoła organizuje, współorganizuje imprezy, wydarzenia, uroczystości i konkursy. Uczestniczy również w wymienionych formach działalności poza szkołą. Akceptacji udziela dyrektor, a nauczyciele, uczniowie i rodzice wyrażają zgodę na uczestnictwo
w przedsięwzięciu.
2. Gdy w dokumencie jest mowa o imprezach, wydarzeniach, uroczystościach, konkursach to dotyczy działań między klasowych, środowiskowych, międzyszkolnych (miejskich i rejonowych, wojewódzkich, międzywojewódzkich ogólno polskich i międzynarodowych), w których bierze udział co najmniej jeden nauczyciel lub uczeń szkoły.
3. Wszystkie formy, których organizatorem/współorganizatorem w danym roku szkolnym są nauczyciele szkoły umieszczone są w Kalendarzu Imprez, który należy sporządzić do końca września.
4. Szczegóły dotyczące przebiegu imprez; wydarzeń, uroczystości , konkursów orga­nizator/współorganizator musi uzgodnić z Dyrekcją Szkoły przed podaniem ich do wiadomości zainteresowanym.
5. Informacje o imprezie, wydarzeniu, uroczystości, konkursie maja formę: zawiado­mienia ustnego lub pisemnego, ogłoszenia, regulaminu, zaproszenia.
6. W przypadku organizowania/współorganizowania imprezy, wydarzenia, uroczystości, konkursu nauczyciele maja obowiązek zadbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników i odpowiedni poziom przedsięwzięcia.
7. Czynności organizacyjne związane z imprezą, uroczystością, konkursem, wydarzeniem nie mogą zakłócić ustalonego planu pracy szkoły.
8. Wydarzenie, impreza, uroczystość , konkurs nie mogą odbywać sic kosztem plano­wanych zajęć szkoły.
9..W przebiegu form wymienionych w pkt. 1 musi być przewidziany akcent promujący szkołę i podziękowania.
10. O wydarzeniu, imprezie, uroczystości , konkursie należy powiadomić lokalne media przed faktem.
11. Udział w imprezie, wydarzeniu, uroczystości, konkursie należy opisać w notatce, artykule, relacji najpóźniej 7 dni po jej zakończeniu i przekazać osobie prowadzącej stronę internetową szkoły.
12. Organizator tub nauczyciel uczestniczący w imprezie, uroczystości, wydarzeniu, konkursie zobowiązany.- jest do przekazania zwięzłej, pisemnej informacji w ciągu 7 dni wicedyrektorowi szkoły odpowiedzialnemu za takie działania (głownie o szczególnych osiągnięciach uczniów i nauczycieli szkoły).
13. Wyżej wymienione przedsięwzięcia (poza wycieczkami przeprowadzonymi w sposób uprawniony) i czynności organizacyjne z nimi związane są realizowane jako działania zgodne z potrzebami szkoły w ramach 40 — godzinnego tygodnia pracy nauczyciela i nie podlegają dodatkowym gratyfikacjom finansowym (poza organizowanymi w dni wolne i uzgodnionymi z dyrektorem szkoły).


Nie są tez forma. odrobienia jakichkolwiek zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
14. Gdy w wyjątkowej sytuacji uczestnictwo w wydarzeniu, konkursie, uroczystości, imprezie wymaga od ucznia opuszczenia zajęć, nauczyciel odpowiedzialny za przedsięwzięcie musi dopełnia wszelkich formalności związanych z nieobecnością ucznia (zgoda rodziców ucznia, zgoda nauczyciela, u którego uczeń nie będzie obecny, dopilnowanie / pomoc w nadrobieniu braków wynikłych z opuszczenia lekcji).

Nauczyciele odpowiedzialni ze zorganizowanie, współorganizowanie, uczestniczenie w wydarzeniach, imprezach, uroczystościach, konkursach dokonują wpisów do dziennika.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. IJ, z 2002 r. Nr 5, póz. 46).
I
1. W Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu wnoszące skargi i wnioski przyjmowane są przez:
a) dyrektora szkoły codziennie w godzinach pracy.
b) wicedyrektora szkoły codziennie w godzinach pracy,
c) wychowawców klas w godzinach ich pracy, ale podczas przerw międzylekcyjnych, nie zakłócając ich obowiązków pracowniczych oraz w terminach zgodnych z harmonogramem spotkań z rodzicami.
d) pedagoga szkoły codziennie w godzinach pracy.
e) koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole codziennie w godzinach pracy.
2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
a) pisemnie,
b) pocztą elektroniczną,
c) telefaksem,
d) ustnie do protokołu.

3. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji naszej szkoły przekazywane są do wnoszącego ze wskazaniem właściwego adresata.
4. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrywania, z wyjątkiem skarg, które w treści zawierają dane osobowe uczniów, nauczycieli lub sytuacji, które zagrażają bezpieczeństwu uczniów bądź naruszają dobre imię szkoły.
5. Skargi anonimowe rozpatruje zespół kierowniczy: dyrektor, wicedyrektor i koordynator ds. bezpieczeństwa.
6. Jeżeli informacje potwierdzą się. podejmowane są działania zgodne z obowiązującymi procedurami.
7. Pracownik sekretariatu szkoły (sekretarz szkoły) rejestruje skargę bądź wniosek w obowiązującej dokumentacji szkoły, natomiast dyrektor szkoły na obwolucie skargi lub wniosku wpisuje inicjały osoby wyznaczonej do ich rozpatrywania, ponadto wpisuje termin ich załatwiania, nadzoruje terminowość załatwiania skargi lub wniosku.
II
Kwalifikacja skarg i wniosków
1. Kwalifikacji spraw dokonują: dyrektor szkoły oraz wicedyrektor.
2. Skargę/wniosek nie należącą do kompetencji naszej szkoły należy zarejestrować, następnie przesłać do wnoszącego ze wskazaniem właściwego organu.
3. Skarga/wniosek nie zawierająca imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego – anonim – po dokonaniu rejestracji pozostaje bez rozpoznania z wyjątkiem rozdziału 1 pkt 4 i 5.
4. Skargi/wnioski bez tytułu klasyfikuje się jako interwencję, o czym powiadamia się wnoszącego.

III

Rozpatrywanie skarg i wniosków
1. Dyrektor szkoły oraz osoby upoważnione do załatwienia skargi/wniosku winni postępować według wskazówek zawartych w pkt 2.
2. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację zawierającą:
a) oryginał skargi/wniosku,
b) notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego (pkt 3),
c) materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśnienia skargi/wniosku (oświadczenia, opinie, kserokopie dokumentów, wyciągi),
d) odpowiedź do wnoszącego, informującą o sposobie rozstrzygnięcia' sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,
e) pismo Dyrektora Szkoły ż wydanymi zaleceniami - jeśli wymaga tego sprawa,-
f) pismo do organu prowadzącego bądź nadzoru pedagogicznego -jeśli wymaga tego sprawa.
3. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:
a) oznaczenie organu, od którego pochodzi,
b) wyczerpująca informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,
c) faktyczne i prawne (z podaniem podstawy prawnej) uzasadnienie, jeżeli skarga/ /wniosek została odmownie załatwiona.


4. Przed wysłaniem odpowiedzi do osoby wnoszącej dyrektor szkoły parafuje ją.
5. Pełną dokumentację, po zakończeniu sprawy dyrektor szkoły, wicedyrektor szkoły, pedagog składają osobiście u sekretarza szkoły - nie później niż 7 dni po upływie terminu jej załatwienia, potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem w rejestrze skarg i wniosków. Na obwolucie skargi/wniosku, na której zamieszcza się spis dokumentów zgromadzonych w trakcie załatwiania skargi/wniosku, powinien znajdować się również podpis dyrektora szkoły.
6. W przypadku wydania nauczycielowi/pracownikowi zaleceń przez osobę rozpatrują­cą skargę/wniosek należy kopię tego pisma dołączyć do dokumentacji wymienionej w pkt.2. Kontrolę z wykonania zaleceń przeprowadza osoba wydająca je (dyrektor, wicedyrektor, pedagog).
7. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienia skargi/wniosku odpowiadają osoby do których dekretowano wniosek/skargę.
8. Kontrolę nad realizacją rozpatrywania skarg i wniosków sprawuje dyrektor szkoły.
IV

Terminy rozpatrywania skarg i wniosków

1. Do 1-go miesiąca, gdy: wszczyna się postępowanie wyjaśniające.
2. Do 2-ch miesięcy, gdy: skarga lub wniosek jest szczególnie skomplikowana.
3. Do 7 dni należy:
a) zwrócić skargę/wniosek wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu,
b) przesłać informację do wnoszącego o przesunięcie terminu załatwienia skargi/wnio­sku z podaniem powodu przesunięcia, jeżeli nie ma możliwości ich załatwienia w określonym terminie, .
c) zwrocie się do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku,
d) udzielić Odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.

PROCEDURA TWORZENIA KLAS INTEGRACYJNYCH CEL PROCEDURY
-Celem procedury jest określenie warunków i trybu przyjmowania uczniów do klas integracyjnych, których zadaniem jest wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci.
ZAKRES PROCEDURY:

Respektując prawo dzieci do Edukacji dostosowanej do ich możliwości oraz prawo rodziców do wyboru odpowiedniej dla ich dziecka formy nauki wzrasta zainteresowanie wychowaniem i kształceniem integracyjnym dyrektorów i nauczycieli placówek, jak też terenowych władz oświatowych.
Integracja:
przynosi obustronne korzyści dziecku zdrowemu i niepełnosprawnemu,
przełamuje wszelkie bariery dzielące jednych od drugich, likwiduje stereotypy,
uczy w naturalny sposób tolerancji, wrażliwości, otwartości, wyrozumiałości, serdeczności,
chroni przed izolacją,
rozwija każde dziecko we wszystkich sferach: poznawczej, społecznej, emocjonalnej, fizycznej i duchowej,
uczy wzajemnej akceptacji w oparciu o życzliwe odnoszenie się do innych,
umożliwia odkrywanie swoich zainteresowań i predyspozycji,
powoduje wzrost motywacji do działania, nauki oraz dorównywania innym,
uczy radości z „dawania",
rozbudza świadomość tego, że wszyscy ludzie mają równe prawa, choć mają różne możliwości,
ułatwia budowanie obrazu własnej osoby,
daje możliwość zabawy i nauki z kolegą o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
wzbogaca wiedzę o różnych schorzeniach i sposobach postępowania z nimi,
pozwala zdobywać doświadczenie, że w szkole liczy się nie tylko wiedza, ale i serce,
łagodzi obyczaje ( dzieci są mniej agresywne), obserwuje się więcej cierpliwości, taktu i kultury osobistej,
uczy mądrze sobie nawzajem pomagać, bez wyręczania się,
powoduje szersze spojrzenie na świat, większą wrażliwość na drugiego człowieka,
rodzi wiarę we własne siły, pomaga przełamywać bariery nieśmiałości,
powoduje czynne uczestnictwo w życiu klasy( dzieci są jej gospodarzami),
pomaga pozbywać się egoizmu, uczyć się rozumieć innych,
umożliwia przyswajanie pozytywnych form zachowań ( następuje szybszy rozwój mowy),
rozwija samodzielność,
powoduje zanik niezdrowej rywalizacji na rzecz zgodnego współdziałania.


PROCEDURA
1. Naboru do klas integracyjnych dokonuje Zespól Wspomagający Integrację
i Nauczanie Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi powołany przez dyrektora szkoły.
W skład tego zespołu wchodzą:
dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba,
pedagog szkolny,
wychowawcy klas pierwszych,
nauczyciele uczący w klasach integracyjnych.
2. Zespól kwalifikujący przeprowadza nabór do klas integracyjnych na podstawie złożonego w wyznaczonym terminie (od 01 lutego do 31 marca każdego roku szkolnego) przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka wniosku wraz z orzeczeniem lub opinią specjalistycznej poradni psychologiczno — pedagogicznej o przyjęcie do klasy integracyjnej.
3. Do klasy integracyjnej szkoła przyjmuje dzieci z następującymi niepełnosprawnościami:
dzieci niepełnosprawne ruchowo w normie intelektualnej, z wyjątkiem dzieci poruszających się na wózku inwalidzkim,
dzieci niepełnosprawne ruchowo z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, z wyjątkiem dzieci poruszających się na wózku inwalidzkim,
dzieci z wadą słuchu,
dzieci z wadą wzroku,
dzieci o obniżonej sprawności komunikowania się tj. z zaburzeniami mowy,
dzieci przewlekle chore,
dzieci z zaburzeniami w zachowaniu, nie zagrażające bezpieczeństwu rówieśników i samym sobie,
dzieci z pogranicza normy intelektualnej,
dzieci niepełnosprawne umysłowo w stopniu lekkim,
dzieci z zespołem Downa komunikujące się i uspołecznione,
dzieci autystyczne.

4. W wyznaczonym przez szkolę terminie odbywa się spotkanie z dziećmi i ich rodzicami.
5. Liczebność w klasach integracyjnych powinna wynosić od 15 do 20 osób,
w tym 3 -  5 uczniów niepełnosprawnych.
6. W klasie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli:
nauczyciel prowadzący,
nauczyciel wspomagający.
7. W sprawach spornych ostateczna decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
8. Od decyzji dyrektora przysługuje rodzicom lub prawnym opiekunom odwołanie do delegatury Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Tczewie w terminie 14 dni.
9. Szkoła w ramach posiadanych środków udziela uczniom pomocy zgodnej z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu: organizuje właściwe wyposażenie gabinetów lekcyjnych, dostosowuje treści programowe i metody pracy, zatrudnia odpowiednio przygotowaną kadrę.
10. Uczniowie niepełnosprawni objęci kształceniem zintegrowanym otrzymują świadectwo obowiązujące w szkole podstawowej. Na wniosek rodziców może być wydana opinia bądź informacja dotycząca postępów dziecka.

11. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń w klasie integracyjnej stwarza swoim zachowaniem sytuację zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych, dyrektor szkoły może podjąć decyzję o przeniesieniu ucznia do innej klasy po uzyskaniu zgody rodziców do specjalistycznej placówki.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI, KIEDY DZIECKO
UCIEKA Z ZAJĘC ŚWIETLICOWYCH

W przypadku, gdy dziecko bez usprawiedliwienia nie pojawi się na zajęciach świetlicowych:
1. Nieobecność
2. Powiadomienie wychowawcy i rodzica
3. Wyjaśnienie z dzieckiem powodu nieobecności
4. Rozmowa dyscyplinująca


W przypadku, gdy dziecko oddali się bez zgody i wiedzy nauczyciela z zajęć świetlicowych:
1. Rozmowa dyscyplinująca
W sytuacji, kiedy dziecko notorycznie oddala się bez zgody i wiedzy nauczyciela z zajęć świetlicowych:
1. Powiadomienie rodziców
2. Powiadomienie wychowawcy
3. Wnioskowanie o obniżenie sprawowania

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI, KIEDY DZIECKO PRZEJAWIA ZACHOWANIE DEMORALIZUJĄCE
( WULGARYZMY, BÓJKI, PROWOKOWANIE KONFLIKTÓW RÓWIEŚNICZYCH, NISZCZENIA MIENIA ŚWIETLICY)
1. Rozmowa dyscyplinująca
2. Powiadomienie wychowawcy sporządzenie notatki służbowej
3. Powiadomienie pedagoga szkolnego
4. Powiadomienie dyrektora szkoły.

 

 

Centrum sportowe

Lepsza Szkoła

Podręczniki

PUBLIKACJE


bottom

Administrowana przez ZYGTON. Strona funkcjonuje od 2006r. Kontakt z administratorem - zygton@wp.pl