top

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ


sporządzony na podstawie § 40-43 ustawy o systemie oświaty 
z dnia 7 września 1991 roku
( Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 z późniejszymi zmianami )

Dzierzgoń, 01 listopada 2010

 

 
I. Postanowienia ogólne

§1. 

Rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego  
w Dzierzgoniu, zwana dalej Radą jest organem odpowiedzialnym za realizację programu dydaktyczno-wychowawczego i podejmującym związane z tym decyzje, a także organem opiniująco-doradczym dyrektora szkoły.

§2. 

Rada  działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

§3. 

W skład Rady wchodzą: dyrektor szkoły, wszyscy uczący w szkole nauczyciele, wychowawcy świetlicy, nauczyciel bibliotekarz, psycholog, reedukator i pedagog szkolny.

§4. 

Przewodniczącym Rady jest dyrektor szkoły.

§5. 

1. Rada powierza funkcję protokolanta osobie wybranej spośród członków Rady.

2. Protokoły Rady Pedagogicznej udostępnia się do wglądu wszystkim członkom na terenie szkoły.

3. Protokół z poprzedniego zebrania Rady Pedagogicznej przyjmuje się na następnym zebraniu.

4. Przyjęte przez Radę Pedagogiczną poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały przyjęte.

5. Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant.

§6. 

1.  W celu realizacji swoich zadań Rada może tworzyć komisje i zespoły oraz określać zakres i tryb jej prac. 
2. Przewodniczącego zespołu lub komisji powołuje dyrektor szkoły.  
3. Rada może tworzyć zespoły przedmiotowe składające się z nauczycieli danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych. Cele i zadania zespołu przedmiotowego mogą obejmować:
a) zorganizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgadnianie opinii w sprawie wyboru programu nauczania,
b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobów wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania,
c) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów

II. Posiedzenia Rady

§7. 

1. Rada obraduje  w terminach ustalonych w harmonogramie rocznym.
2. Zebrania rady, poza terminami ustalonymi w harmonogramie, zwołuje przewodniczący Rady, powiadamiając jej członków co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący  może zwołać zebranie rady w trybie pilnym, bez przestrzegania  7-dniowego terminu. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady musi być podane do wiadomości wszystkim członkom rady.
 
§8. 

1. Posiedzenia Rady są prowadzone przez przewodniczącego Rady lub wyznaczoną przez niego osobę. 
2. Przewodniczący Rady może zlecić jej członkom lub innym pracownikom szkoły przygotowanie materiałów na posiedzenie.
3. W obradach Rady mogą brać udział zaproszeni przez dyrektora szkoły goście.

§9.

Obrady Rady objęte są tajemnicą służbową.
                                                              

§10.

Rada ma prawo wyrażania opinii i składania wniosków w sprawach dotyczących szkoły.

III. Kompetencje Rady

§11.

Do kompetencji stanowiących Rady należy:
a) określenie wewnątrzszkolnych zasad, celów i kryteriów oceniania,
b) zatwierdzanie rocznych (semestralnych)/wyników klasyfikacji, promocji,
c) określenie form wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
d) zatwierdzanie programu wychowawczego i programu profilaktyki,
e) opracowanie wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości pracy szkoły.

§12.

Rada opiniuje w szczególności:
a) projekt programu rozwoju szkoły,
b) arkusz organizacyjny szkoły
c) plan zajęć lekcyjnych i zajęć dodatkowych,
d) regulaminy szkolne.


IV. Podejmowanie uchwał

§13.

Decyzje i opinie Rady zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.


§14.

Uchwały rady pedagogicznej numerowane są w sposób ciągły w danym roku kalendarzowym.

§15.

Na formalny wniosek, przegłosowany przez członków Rady, zarządza się głosowanie tajne reprezentantów, w szczególności wybory tajne zarządza się w przypadku: 
a) wybór reprezentantów Rady do pracy w komisji konkursu na stanowisko dyrektora.
b) uchwała opinia Rady o odwołanie danej osoby ze stanowiska kierowniczego.

§16.

Uchwały Rady powinny być udostępniane członkom społeczności szkolnej poprzez 
prowadzenie księgi uchwał, a najważniejsze z nich będą wywieszane na tablicy szkolnej.

§17.

Wstrzymanie wykonania uchwały może nastąpić w przypadku jej niezgodności z prawem. 

V. Prawa i obowiązki członków rady pedagogicznej

§18

Członkowie rady pedagogicznej mają prawo:
1) wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat,
2) do głosowania na równych prawach we wszystkich decyzjach Rady.

§19.

Członkowie rady pedagogicznej mają obowiązek:
1) aktywnego uczestnictwa w zebraniach Rady,
2) powiadamiania przewodniczącego o niemożliwości uczestniczenia w zebraniu rady,
3) zachowania pełnej poufności spraw omawianych podczas zebrania rady,
4) przestrzegania uchwał podjętych przez radę.
 

 Postanowienia końcowe

§20.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decydują postanowienia ustawy o systemie oświaty, przepisy odpowiednich rozporządzeń MEN oraz zapisy statutu szkoły
2. Niniejszy regulamin może być zmieniony poprzez uchwałę rady pedagogicznej.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2010 r.

Centrum sportowe

Lepsza Szkoła

Podręczniki

PUBLIKACJE


bottom

Administrowana przez ZYGTON. Strona funkcjonuje od 2006r. Kontakt z administratorem - zygton@wp.pl