top

"Jeśli chcemy zgłębiać prawdę o świecie, to zawsze musimy opierać się na mowie"

- Rudolf Steiner

Szanowni Rodzice!

Coraz więcej dzieci w wieku wczesnoszkolnym ma problemy z prawidłową artykulacją. Dzieci, u których występują wady wymowy, mogą mieć problemy z nauką czytania i pisania. Często ich kontakty z rówieśnikami bywają utrudnione. Wszystko to, ma wpływ na dalszy rozwój dzieci, ich możliwości i przyszłość.

Jakie skutki powodują wady wymowy?

  • W znacznym stopniu utrudniają osiąganie sukcesów w szkole.

  • Kłopoty w nauce czytania i pisania (agramatyzmy, nieprawidłowa budowa zdań, uporczywe literowanie, kłopoty z łączeniem liter i głosek w wyrazy, z przejściem od głoskowania do czytania sylabami i wyrazami, opuszczanie, przestawianie lub dodawanie różnych głosek i sylab, zamienianie wyrazów o podobnym brzmieniu; w pisaniu kłopoty z posługiwaniem się dwuznakami, spółgłoskami miękkimi, dźwięcznymi i bezdźwięcznymi, końcówkami fonetycznymi –ą -om, inne).

  • Zaburzenia osobowości (poczucie niższej wartości, osamotnienia, stany lękowe np. logofobię- lęk przed wypowiadaniem się, nerwowość, unikanie kontaktów z innymi).

  • Osłabiają wydolność umysłową dziecka i wpływają ujemnie na jego stosunek do nauki, szkoły i kolegów.

W naszej szkole, równolegle do codziennych zajęć lekcyjnych, prowadzona jest terapia logopedyczna. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego wśród nowo przybyłych uczniów klas pierwszych przeprowadzane są badania przesiewowe pod kątem zaburzeń mowy. Wstępna diagnoza logopedyczna ma na celu ocenę poziomu mowy dzieci rozpoczynających naukę . W zależności od wynikających potrzeb poszczególni uczniowie są kwalifikowani na zajęcia terapii logopedycznej. Oprócz tego badaniom kontrolnym poddawane są dzieci, które uczęszczały na ćwiczenia mowy w roku poprzednim. Wszystkie dzieci zakwalifikowane do terapii uczęszczają na terapię logopedyczną . Zajęcia prowadzone są z każdym uczniem indywidualnie według ustalonego dla niego programu logopedycznego z dostosowaniem metod i form pracy do możliwości i stanu mowy dziecka. Po każdorazowych ćwiczeniach rodzicom przekazywane są dokładne wskazówki i zalecenia do ćwiczeń w domu. Praca w domu jest niezbędnym i bardzo istotnym elementem terapii.

Tylko regularne uczęszczanie na terapię logopedyczną i codzienne ćwiczenia w domu będą skutkowały poprawą wymowy. Dlatego bardzo ważne jest, aby dzieci regularnie uczęszczały na zajęcia i ćwiczyły w domu.

Cele i główne zadania terapii:

  • Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej.

  • Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.

  • Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.

  • Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.

  • Usprawnianie techniki czytania i pisania.

  • Wdrażanie dzieci do obcowania z literaturą i sztuką oraz twórczej aktywności słownej.

Centrum sportowe

Lepsza Szkoła

Podręczniki

PUBLIKACJE


bottom

Administrowana przez ZYGTON. Strona funkcjonuje od 2006r. Kontakt z administratorem - zygton@wp.pl