top

PROCEDURA WYDŁUŻENIA ETAPU EDUKACYJNEGO

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych  planów nauczania w szkołach publicznych ( Dz. U. 2012 r. poz. 204, § 5 ust. 1,2 i 4).

1. Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wniosek o wydłużenie etapu kształcenia może złożyć do zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogiczne

( zwanego dalej Zespołem): członek wyżej wymienionego Zespołu, nauczyciel wychowawca, rodzic lub opiekun prawny ucznia w terminie do końca grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego

wydanie decyzji o wydłużeniu etapu edukacyjnego.

3.  W celu wydłużenia uczniowie etapu edukacyjnego potrzebna jest pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna .

4. Do wniosku o wydłużenie etapu edukacyjnego kierowanego do Zespołu może być dołączona opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub inna dokumentacja.

5. Zespół na podstawie szczegółowej analizy osiągnięć  edukacyjnych ucznia opracowuje opinię o postępach ucznia w której określa argumenty uzasadniające wydłużenie etapu edukacyjnego.

6. Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej uzasadnienie wniosku o przedłużenie etapu edukacyjnego na posiedzeniu klasyfikacyjnym za I półrocze roku szkolnego.

7. Przewodniczący Zespołu w terminie 3 dni przed planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym za I półrocze informuje Dyrekcję o wynikach pracy Zespołu.

8. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o wydłużeniu etapu edukacyjnego w drodze uchwały.

9. Uchwała o wydłużeniu etapu edukacyjnego musi być podjęta nie później niż do końca lutego danego roku szkolnego odpowiednio w klasie III i klasie VI.        

10. Wychowawca klasy wpisuje w arkuszu ocen na pierwszej stronie adnotację dotyczącą wydłużenia etapu kształcenia wpisując  numer i datę uchwały Rady Pedagogicznej.

11. Uczeń, któremu wydłużono etap kształcenia o jeden rok szkolny, nie podlega klasyfikacji rocznej    i nie otrzymuje promocyjnego lub końcowego świadectwa szkolnego.

12. Komplet dokumentów związanych z przeprowadzeniem procedury wydłużenia etapu edukacyjnego składa się do akt osobowych ucznia.

13. Na prośbę rodziców lub prawnych opiekunów placówka może wydać uczniowi, któremu wydłużono etap kształcenia, zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.

Procedura wchodzi w życie w dniu  17.12.2014r. 

Załączniki:

1. Wzór wniosku o wydłużenie etapu edukacyjnego.

2. Wzór opinii Zespołu o wydłużeniu etapu kształcenia.

 

 

WNIOSEK O WYDŁUŻENIE ETAPU EDUKACYJNEGO

Imię i Nazwisko ucznia: ………………………………………………

Rok urodzenia ucznia:  ……………………………………………….

Szkoła/Klasa: …………………………………………………………

                        Wnioskuje do zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej o wyrażenie opinii o wydłużeniu etapu edukacyjnego dla ucznia ………………………………………………………………….

na poziomie klasy ……………………… szkoły ……………………………………………....

                       

                        Wniosek swój uzasadniam ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………..                                                       ………………………………….

            (data)                                                                            (podpis osoby składającej wniosek)

Załączniki:

  1.  ……………………………………………………………………………
  2.  ……………………………………………………………………………
  3. …………………………………………………………………………….

Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………………wyrażam zgodę na wydłużenie etapu edukacyjnego dla mojej/mojego córki/syna ………………………

…………………………………….. .

……………………………….                                                ……………………………………

            (data)                                                                         ( podpis rodzica/prawnego opiekuna)

OPINIA ZESPOŁU O WYDŁUŻENIU ETAPU EDUKACYJNEGO

Zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej na posiedzeniu w dniu ………………………………………

zaopiniował ………………………………………. wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego dla ucznia ………………………………………… na poziomie klasy ………………………

w szkole …………………………………………… .

Uzasadnienie opinii :

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

……………………………..                                                   ……………………………………

            (data)                                                                         Podpis przewodniczącego Zespołu

Podpisy członków Zespołu :

……………………………..                                                   ……………………………………

……………………………..                                                   ……………………………………

……………………………..                                                  

Opinię Zespołu przedstawiono Radzie Pedagogicznej w dniu …………………………………

Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę nr ……………( Protokół nr ………. z dnia …………)

Centrum sportowe

Lepsza Szkoła

Podręczniki

PUBLIKACJE


bottom

Administrowana przez ZYGTON. Strona funkcjonuje od 2006r. Kontakt z administratorem - zygton@wp.pl